Connect with us

รพ.รามาธิบดี แจ้งพบบุคลา กรป่ ว ย โ ค วิ ด  5 ราย จําเป็นต้อง ลดการให้บริการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งพบบุคลา กร ติ ด เ ชื้ อโ  ค วิ ด- 19  จำนวน 5 ราย จากนอกพื้นที่

ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาล

วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตรวจพบว่าเป็นโรคติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 (C O  V I D- 19) ในช่วงที่มีการร ะ บ า ดเป็นวงกว้างในระยะนี้ จํานวน 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2564)

โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

และนอกเวลาการปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ ติ ดเ ชื้ อ ที่เกี่ยวข้องกับการ แพ ร่ ร ะ บ า ด เป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้

โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คน

และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 คน

ทีมงานด้านการป้องกันและควบคุมการติ ด เ ชื้ อ ของโรงพยาบาลได้ดําเนินการสอบสวนโรคกับ ผู้ติ ดเ ชื้ อ

และส่งไปรักษายังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผั สเ สี่ ย ง สูงทราบ

และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว

ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่โรงพยาบาล

และทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของ

บุคลากรและผู้รับบริการแล้ว

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

มีความจําเป็นต้องลดการให้บริการแก่ ผู้ป่วยลง

เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัว

และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ สําหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจําเป็น

จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน

เลื่อน การเข้ามารับบริการ หรือใช้บริการผ่านทางไกล (Telemedicine) แทน

และปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลที่จะสื่อสารให้ทราบต่อไป.

More in บันเทิง

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้
error: Content is protected !!