Connect with us

#เรามาดูเรื่องราวของ “โ ร คโ ค วิ ด” กัน

  • โ ร ค ภั ย ในบ้านเมือง                       ในวันนี้เราจะมาพูดถึงโร คที่กำลังแพ ร่ร ะบ าดอยู่เป็นอย่างมาก และสร้างความเดือ ดร้อ นให้กับทุกๆคนในประเทศเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเกิดความลำบาก ทั้งการประกอบอาชีพ และการเดินทางเลยทีเดียว หลายคนถุกสั่ งพั กการทำงานมาแล้วก็มี ล้วนแล้วแต่เกิดจาก “โ ร ค โ ค วิ ด” แทบทั้งนั้น

#ความคืบหน้า “โ ร คโ ค วิ ด”

“นายชาญนะ เอี่ยมแสง” ผวจ.ระยอง พร้อมด้วย “นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ” นายแพ ทย์สาธารณะสุข จ.ระยอง

แถลงข่าวสถา นกา รณ์โ ค วิ ด1 9 จ.ระยอง ที่ห้องอินทรวิชิต ศูนย์ราชการ จ.ระยอง

นายชาญนะ กล่าวว่า จ.ระยอง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผ ลกระท บจากผลกระทบการแพ ร่ร ะบ าดของโ ร คโ ค วิ ด1 9

คลั สเตอ ร์ใหม่ หลังจากที่ไร้ผู้ติ ดเชื้ อมาถึง 51 วัน โดยขณะนี้พบผู้ติ ดเชื้ อรวมแล้ว 2 ราย

รายแรกเป็นผู้ช าย ทำงานที่ท่าเรือในพื้นที่มาบตาพุด แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ว่าติ ดมาจากจุดใด ได้มีการตร วจเชื้ อจากผู้สั มผั สใกล้ชิด แต่ยังไม่พบเชื้ อ

จึงกั กตั วไว้ทั้งหมด ส่วนรายที่2 ที่พบในวันนี้ เป็นผู้ชาย เชื่อมโยงสถ านบั นเทิ ง กทม.

เบื้องต้นได้กั กตั ว ตร วจเชื้ อผู้ใกล้ชิดทั้งหมดแล้ว โดยกลุ่มเสี่ ยง ที่สั มผั สผู้ป่ วยทั้ง 2 ราย ได้มีการเข้ากั กตั วแล้ว

#เฉลยเนื้อหา

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาใน จ.ระยอง ยังสามารถเดินทางเข้ามาได้

โดยที่ไม่ต้องกั กตั ว เว้นแต่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยงสั มผั สผู้ป่ วย ก็ขอความร่วมมือให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เพื่อป้อ งกั นไว้ก่อน

สำหรับประเพณีสงกรานต์ปีนี้ ขอความร่วมมือ ห้ามส าดน้ำ ห้ามตั้งวงสั งสร รค์

นพ.สุนทร กล่าวว่า สำหรับอาการของผู้ติ ดเชื้ อทั้งสองราย อาการยังไม่รุ นแร งยังทรงตัว รายแรกมีผู้สั มผั สมีทั้งหมด 15 ราย

รายที่สองมีผู้สั มผั ส 5 ราย มีการนำตัวเข้าตร วจห าเชื้ อ และกั กตั วไว้แล้ว พร้อมฝากให้ประชาชนควรร ะวั งการ์ดอย่าตก

เรียบเรียงโดย                    speednews24

More in ข่าว

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้
error: Content is protected !!