Connect with us

ด่วน ผู้ต้องขังใ นเรื อนจำนราธิวาสที่ติ ด เ ชื้  อ โ ค วิ ด -1 9 เ สี ย ชี วิ ตแล้วกว่า 3 ราย

จากกรณีมีรายงานพบการแพร่ระบ าด ข  อ งโ รค โ ค วิ ด-19 ภายในเรือนจำนราธิวาสจึงได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด ขอ งเ ชื้ อ โ ค วิ ด – 19

ซึ่งจากการสอบสวนโรค พบว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาส พบ ติ ด  เ ชื้ อ 112 ราย

แยกเป็น เจ้าหน้าที่เรือนจำ 23 ราย นักโทษชาย 87 ราย

นักโทษหญิง 1 ราย

และพยาบาลเรือนจำ 1 ราย

ล่าสุดมีรายงานผู้ต้องขังที่ ติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 เ สี ย ชี วิ ต แล้วรวมทั้งหมด 3 ราย

ก่อนหน้านี้นางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

กล่าวถึงการจัดการโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส

มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน

บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล

และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสนามให้มีเพียงพอ

ภายในโรงพยาบาลสนามมีการคัดแยกโซน เป็น 2 ส่วน

ในส่วนที่เป็นสถานพยาบาลภายในเรือ น จำ

สามารถรองรับผู้ป่วยจากการติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด -1 9 ได้ประมาณ 200 คน

ส่วนในแดน 6 รองรับได้กว่า 800 คน

สำหรับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

กร ณีโร ค ติ ด เ ชื้  อ ไ ว รั  ส โค โร น า 2019 จ.นราธิวาส รายงานเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา

พบว่า การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของ จังหวัดนราธิวาส 146 ราย

ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันสะสม 341 ราย

เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (8 เม.ย.2564) มี 1 ราย

ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 275 ราย

ผู้ป่วยรักษาหาย 64 ราย และเ สี ย ชี วิ ต 2 ราย

ล่าสุด เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (8 เม.ย.2564) มีผู้ต้องขังที่ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด  19  เ สี ย ชี วิ ต แล้ว 1 ราย

เป็นเ พ  ศชาย อายุ 61 ปี ทำให้ยอดผู้เ สี ย ชี วิ ต สะสมเป็น 3 ราย

ด้านนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำไม่มีการล็อคดาวน์หรือปิดเมือง

การเดินทางเข้าออกจังหวัดนราธิวาสยังทำได้ตามปกติ ตามมาตรการเดิมที่กำหนด

คือ กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เ สี่ ย ง พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19  ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอ

เพื่อซักประวัติการเดินทางและประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคล

โดยเน้นการสังเกตอาการที่บ้าน ทั้งนี้สิ่งที่กำชับเป็นพิเศษคือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

ที่จะต้องมีการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโ รค ติ ด ต่อระดับจังหวัดก่อนว่าเห็นสมควรให้จัดหรือไม่

ซึ่งอาจให้ชะลอหรือเลื่อนไปก่อน

More in บันเทิง

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้
error: Content is protected !!