Connect with us

#สั่งปิดคำชะโนด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุ กเฉิ น การร ะบ า ดของโร คติดเชื้ อไว รั สโ ค โ รน า 2019 (c o vi d) จังหวัดอุดรธานี โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี,นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจ.อุดรธานี,พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

 

 

 

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ตร.ภูธร จ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โร คติดเ ชื้ อไ ว รั ส 201 9 (C O V I D-) จังหวัดอุดรธานี

 

โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ ระ บ าดของไ ว รัสโ ค วิ ด 1 9 พบผู้ป่ ว ยรวม 10 ราย 9 รายเชื่ อมโยงกับสถานบริการทองหล่อ อีก 1 รายไปเที่ยวกระบี่กลับมา

 

ตอนนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระ บ า ดคือให้ร้านอาหาร ร้านเหล้า บาร์ ปิดไม่เกิน 5 ทุ่ม ส่วนร้านอาหารเปิดได้แต่ห้ามดื่ มสุ  รา

แ อ ลกอฮ อล์ในร้าน งานบุญ งานบวช งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ ไม่ห้ามแต่งดเครื่องดื่มสุรา แอ ล ก อ ฮอล์

 

ส่วนคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานีให้ปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปู่ศรีสุทโธตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่ 9 เม.ย.64จนถึงวันที่ 22 เม.ย.64 มาตรการทั้งหมดนี้มีถึงวันที่ 22 เม.ย.64

ส่วนจะต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในจ.อุดรธานีและสถานการณ์ในประเทศด้วย

More in ข่าว

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้
error: Content is protected !!