Connect with us

#เรามาดูเรื่องราวของ “เห ตุก ารณ์บ้านเมือง” กัน

  • โ ร ค ภั ย ในตอนนี้                           ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยทีเดียว คือเรื่องที่เกี่ยวกับโ ร คร ะบา ดที่กำลังแพ ร่หลายเป็นอย่างมากในบ้านเมืองของเรา จนทำให้เกิดผลกร ะท บหลายๆอย่างในชี วิ ตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชี พ หรือการทำงา นนั่นเอง

#การแพ ร่ร ะบ าด “โ ร ค โ ค วิ ด”

กรณีการร ะบา ดของโ ค วิ ด-1 9 ระลอกใหม่ คลั สเต อร์สถานบั นเทิ ง ขณะนี้มีจำนวนผู้ติ ดเชื้ อพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลทำให้กรุงเทพฯ และปริมณฑล กลายเป็นพื้นที่สีแด ง 5 จังหวัดคว บคุ มสูงสุด ซึ่งร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

ล่าสุดวันที่ 7 เม.ย.64 “อาร์ต บดินทร์ อิสสระ” นักแบดมินตันประเภทชายคู่ ทีมชาติไทย ได้โพสต์ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Bodin Isara ว่า

“สวัสดีครับ เนื่องจากผมได้มีการไปคาสเซตทองหล่อในวันที่

31 มี.ค.64 จากนั้นวันที่ 4 เม.ย.64 ช่วงเย็นได้ทราบเรื่องว่ามีคนที่ไปคาสเซตติ ด ทำให้ผมเริ่ มกั กตั ว และช่วงกลางคืนผมเริ่มมีอ าก าร

วันที่ 5 เม.ย.64 ผมได้ไปตร วจที่ รพ.เปาโล

และวันที่ 6 เม.ย.64 ทร าบผ ลว่าเป็นโ ค วิ ด-1 9 และได้เข้ารับการรั กษ าตั ว ต้องกราบขอโทษทุกคนที่ทำให้เดื อดร้อ น ต้องขอโทษทุกคนจากใ จครับ

เพจเฟ ซบุ๊ ก Krystal club ออกแถล งการณ์ระบุว่า เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 25 – 27 มี.ค.ที่ผ่านมา ทาง Krystal ได้รับทราบว่ามีลูกค้าที่ติ ด COVI D-1 9 ได้ข้ามาใช้บริการภา ยใ นร้าน ทำให้ลูกค้าท่านอื่นที่มาใช้บริการในช่วงวันเวลาดังกล่าว อาจอยู่ในกลุ่มเสี่ย งที่จะติ ดเชื้ อเช่นเดียวกัน

ทาง Krystal (คริสตัลทองหล่อ) จึงใคร่ขอแนะนำให้ลูกค้าที่รู้ตัวว่าได้มาใช้บริการที่ร้าน ตั้งแต่วันที่ 25-30 มี.ค.ที่ผ่านมาปฏิบัติตามมาตรการป้อ งกั นคว บคุ มโร ค ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการกั กตั ว สังเก ตอา ก ารของตัวเองหากมีอ ากา รไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก

ควรรีบไปพบแพ ทย์ทันที ในระหว่างนี้ร้าน Krystal ทองหล่อ ขอปิดให้บริการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-13 เม.ย.นี้ เพื่อเป็นการค วบคุ มสถ านการ ณ์การแพ ร่ร ะบ าดและจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หากสถ านก ารณ์ข้าสู่ภาวะปกติ

ทางร้านจะดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้ กั กตั วพนั กง าน ที่มีความเสี่ ยงสั มผั สผู้ป่ วยเป็นเวลา 14 วัน หากมีอ าก ารป่ วยจะเร่งดำเนินการรั กษ าทันที

ทำการตร วจโร คเชิ งรุ ก ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แก่พนักงานและบุคลากรของทางร้านทุกคน และทำความสะอาดร้านครั้งใหญ่ ทั้งการพ่ นย าฆ่ าเชื้ อ

และทำความสะอาดพื้นผิวอย่างทั่วถึง ก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง ทาง Krystal ต้อง ขออภัยลูกค้าที่รักทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านเห ตุกา รณ์นี้

น้องฟ้าใส ดาวดั งของ Krystal club ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งติ ดเชื้ อโ ค วิ ด โดยระบุข้อความว่า

“ตอนนี้ผ ลออกมาแล้วนะค่ะ ฟ้าพบเชื้ อโ ค วิ ดนะคะ ใครอยู่ใกล้หรือสั มผั สฟ้า รีบไปตร วจนะค่ะ เพื่อจะได้รั กษ า หายไวไว ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ”

ต่อมาน้องฟ้าใสโพ สต์ไทม์ไลน์ตัวเองว่า ขอบคุณทุกกำลัง ใ จที่มอบให้มากๆ เลยนะคะ อาจจะตอบได้ไม่ครบทุกคนต้องขอโทษ ณ ตรงนี้ด้วยนะคะ

ฟ้าขอตอบรวม ๆ ในโพ สต์นี้เลยละกันนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียนค่ะ ฟ้าตร วจของรั ฐนะคะ เลยต้องมาตามที่รั ฐจัดไว้ให้ ถ้าเราตร วจกับ รพ. อะไรจะต้องรั กษ าตัวที่ รพ. นั้นนะคะ

ไม่สามารถข้าม รพ. ได้ นอกจากว่าอีก รพ.ที่จะย้ายไปรับคนไ ข้ ถึงจะทำการย้าย รพ. ได้ค่ะ ที่นี่นอนห้องละสองคน เป็นพัดลมนะคะ ถ้าใครได้เข้าพัก รพ. ที่รัฐหาให้ แนะนำให้นำเสื้อผ้า 4-5 ชุด

ของใช้เตรียมมาเองให้เรียบร้อยนะคะ เพราะของฟ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย (กำลังจะขอทำเรื่องย้ายเนื่องจากไม่มีใครดูแลเลย ยาก็ไม่มีให้ เลยคิดว่าขอย้ายใช้ประกันดีกว่าค่ะ)

อาการเริ่ มแรกนะคะ เนื่องจากตัวฟ้าทำงานมา 4-5 วันติ ด ส่วนตัวทีแรกคิดว่าตัวเองพักผ่อนน้อยแล้วสะสมเลยมีอ าก ารไ ข้ขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 ตอนกลางคืน และก็มีไ ข้มาสองวัน จนวันที่ 31 ไข้ลดลง ไม่มีอ ากา ร

เลยออกมาเที่ยวในวันที่ 1 เม.ย. กับ 2 เม.ย. กลับจากเที่ยวมีอ าก ารไอกับเสียงเปลี่ยน วันที่ 3 เม.ย. เลยไปตร วจ และพบเชื้ อวันที่ 5 เม.ย.64 ทีมข่าวได้ลงพื้นร้าน TOPONE Club Bangkok ย่านรัชดา พบว่าเป็นตึกสีเทา-น้ำเงิน ยังปิดให้บริการ โดยร้านห่างจากถนน 200 ม. ส่วนตรงด้านหน้ากำลังก่อสร้าง

นอกจากนี้ทางร้านได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจเฟ ซบุ๊ ก TOPONE Club Bangkok ระบุ “ปร ะกา ศ จากเห ตุกา รณ์พบผู้ติ ดเชื้ อ COV ID-1 9 ในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้ตร ะห นั กถึงความปล อดภั ยของผู้ใช้บริการและพนั กงา นมาโดยตลอด ถึงแม้ร้านเราจะมีมาตรการป้ องกั นอย่างเคร่งครัด เช่น การตร วจเช็ กการใส่แมสก์ก่อนเข้าภ ายใ นร้าน

จุดคั ดกร องตรว จวัดอุณหภูมิ

จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่ าเชื้ อ

เราทำความสะอาดบริเวณร้านเป็นประจำทุกวัน ทั้งก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ

เราเช็กสุ ขภา พของพนั กงา นทุกวัน ด้วยความห่วงใย และเป็นการป้องกันการร ะบ าดของเชื้ อไ ว รั ส COV ID-1 9 เราจะปิดให้บริการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.64 และหากเพื่อน ๆ คนไหนคิดว่าตัวเองมีความเสี่ ยง ขอให้เข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ย งด้วยตนเองที่เว็บไซต์ เพื่อเข้าระบบคั ดกรอ  ง

รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี และรับการรั กษ าอย่างทันท่วงที หากมีการติ ดเชื้ อ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ เหล่าผู้กล้าทั้งหลาย เรา จะผ่านสถา นกา รณ์นี้ไปด้วยกัน

นายสัน (นามสมมติ) รปภ. เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทางร้านทราบว่ามีผู้ติ ดเชื้ อโ ค วิ ด-1 9 มาเที่ยว ทางร้านได้สั่งปิด ซึ่งตนไม่ทราบว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไร

และได้ทำความสะอาด Big cleaning Day ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็เข้ามาพ้นฉี ดย า ฆ่ าเชื้ อ และให้พนั กงา นที่อยู่ในร้านทุกคนกั กตั วเป็นเวลา 14 วัน

ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีพนั กง านติ ดเชื้ อ หลังจากนี้คาดว่าทางผู้บริหาร กำลังปรึกษามาตราการที่จะต้องรองรับ ซึ่งที่ผ่านมาทางร้านมีมาตราการจุดคั ดกรอ งตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสุข แต่ตนไม่ทราบว่ากลางคืนผู้มาใช้บริการนั่งห่างกันหรือไม่ ส่วนตัวแล้วไม่ขอตอบว่าเป็นกลุ่มเสี่ ยงหรือไม่

#เฉลยเนื้อหา

พลตำรวจโทภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ผ ลการตร วจเชิ งรุ กโ ค วิ ด-1 9 ตำรวจ สน.ทองหล่อ ทั้ง 184 นาย ผลการตร วจพบว่ามีผู้ติ ดเชื้ อ 9 นาย ปัจจุบันถูกส่งไปอยู่ในการรั กษ าที่ รพ.ตำรวจ พร้อมกันนี้ได้สั่งให้ตำ รว จที่ใกล้ชิด 22 นาย กั กตั วเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอ ากา ร

เวลา 09.00 น. ที่ รพ.พุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก พร้อมนพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพ ทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และนพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.พุทธชินราช แถลงถึงสถ านกา รณ์พบผู้ป่ วยติ ดเชื้ อโ ค วิ ด-1 9 ใน จ.พิษณุโลก

และแผนการฉี ดวั คซี นรอบแรกของจังหวัด เนื่องจากพบผู้ป่ วยรายใหม่ จำนวน 4 ราย เป็นเจ้าหน้าที่เรื อน จำ จ.พิษณุโลก โดยรายแรกได้เข้ารับการตรว จหาเชื้ อโ ค วิ ด-1 9 ในวันที่ 5 เม.ย.64 ณ โร งพย าบ าลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจ.พิษณุโลก จึงได้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และส่ งตั วต่อไปยัง รพ.พุทธชินราช เพื่อตร วจเชื้ อซ้ำโดยละเอียด ต่อมาเรือนจำ จ.พิษณุโลก ได้ออกหนังสือยืนยัน

และมีผู้สั มผั สใก ล้ชิ ดกับผู้ติ ดเชื้ อดังกล่าว จำนวน 4 ราย ซึ่งผ ลตร วจออกมาแล้ว 3 ราย ปรากฏว่าติ ดเชื้ อโ ค วิ ด-19 และอีก 1 ราย อยู่ระหว่างรอกลับมาเข้ารับการตร วจ เนื่องจากเดินทางไปต่างจังหวัด ทำให้สรุปแล้วตอนนี้พบผู้ป่ วยโ ค วิ ด-1 9 ของ จ.พิษณุโลก รวม 4 ราย

นายพิศิษฐ์ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า สำหรับมาตรการป้องกันคว บคุ มโร ค ผู้ที่เดินทางมาจากพื้ น ที่เสี่ ยง ขณะนี้พบผู้ติ ดเชื้ อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในหลายพื้นที่ โดยผู้ติ ดเชื้ อจำนวน 4 คนดั งกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสถ านบั นเทิ งหลายแห่ง

ทั้งในกรุงเทพฯ นนทบุรี และนครปฐม ปัจจุบัน จ.พิษณุโลก มีผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงจำนวนมาก จึงมีโอกาสเสี่ ยงที่จะเกิดการแพ ร่ร ะบ าด จึงขอให้นายอำเภอทุกอำเภอกำชับมาตรการป้ องกั น โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเน้นย้ำการลงทะเบียน SAVE PHITSANULOK จึงขอเตือนและเน้นย้ำด้วยความห่วงใย

ขอขอบคุณ                       ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

เรียบเรียงโดย                    speednews24

More in ข่าว

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้
error: Content is protected !!